Majetok obce – investície do cudzieho majetku (možnosti obce)

I. VÝCHODISKÁ   V samosprávach v súčasnosti rezonuje opakovane otázka možností obce investovať finančné prostriedky do cudzieho majetku.   Preto si dovoľujeme nižšie vymedziť legislatívny rámec takejto možnosti, ktorá by sa mohla stať podkladom pre rozhodnutia obce o takomto úkone (samozrejme po zvážení všetkých alternatív) a ktorá jasne a jednoznačne vymedzuje zákonné podmienky.   II. ROZBOR   […]

Diskusia na rokovaní obecného zastupiteľstva a obštrukcie „opozície“

I. VÝCHODISKÁ   V súčasnosti je často pertraktovanou otázkou vzťah jednotlivých skupín v rámci chodu a činnosti obecného zastupiteľstva. Úzko to súvisí aj s činnosťou národnej rady a presadzovaním názorov opozície.   Tieto otázky a ich riešenie je veľmi dôležité aj pre obce – a prostredníctvom judikatúry súdov možno vyselektovať podstatné a zásadné východiská prístupu k tomuto javu v rámci chodu obce.   Preto si […]

Pracovné pomôcky a ich používanie zamestnancom obce

I. VÝCHODISKÁ   Otázky používania a využívania pracovných pomôcok – a to nielen použitie motorových vozidiel – sú veľmi často diskutovanou témou a oblasťou, kde sa aj právne názory líšia.   Preto si dovoľujeme nižšie vymedziť stanovisko judikatúry súdov k danej problematike, ktoré jasne a jednoznačne určuje práva a povinnosti zmluvných strán v pracovnoprávnom vzťahu.   II. JUDIKATÚRA […]

Štatút obce – aktuálny vzor po novelách

I. VÝCHODISKÁ   Právna úprava vykonaná zákonom č. 137/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyžaduje po každej obci zásadným spôsobom dopracovať a upraviť svoje „Zásady hospodárenia […]

Nahrávanie v samospráve obce (rokovanie OZ)

I. VÝCHODISKÁ   Všetky základné práva a slobody sa chránia len v takej miere a rozsahu, dokiaľ uplatnením jedného práva alebo slobody nedôjde k neprimeranému obmedzeniu, či dokonca popretiu iného práva alebo slobody. Rovnováha verejného a súkromného záujmu je dôležitým kritériom na určenie primeranosti obmedzenia každého základného práva alebo slobody. Tento právny názor sa týka […]

Neverejnosť rokovaní komisií obecného zastupiteľstva

I. VÝCHODISKÁ   Verejnosť zasadnutí orgánov samosprávy obce (vrátane jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva) je úzko previazaná jednak na platnú právnu úpravu a jednak na judikatórne ukotvenie tohto inštitútu v kontexte zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov alebo v kontexte osobitných právnych predpisov.   Verejnosť v tomto kontexte vo všeobecnosti s ohľadom na postavenie obcí […]

Náhrady (bezdôvodné obohatenie) za užívanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami vo vlastníctve obcí

I. VÝCHODISKÁ Neriešená problematika legitímneho práva obcí užívať verejné statky – miestne komunikácie postupne dospela do jednoznačného záveru ohľadne toho, že vlastníci pozemkov pod týmito komunikáciami nie sú oprávnení brániť akýmkoľvek spôsobom verejnému užívaniu stavby miestnej cesty, a to vrátane jej opráv, údržby a rekonštrukcie (napríklad ako sa to dialo v praxi: uložením prekážky, uložením štrku alebo […]

Zákonné vecné bremená – miestne cesty (komunikácie) na území obce

I. VÝCHODISKÁ Poslednými rozhodnutiami a judikatúrou súdov došlo k právnemu zjednoteniu názorov a odstráneniu doterajších rozdielnych prístupov k posudzovaniu nárokov spojených s existenciou zákonných vecných bremien v prospech obcí. Je tak možno skonštatovať, že judikatúra výslovne uviedla, že: zákonné vecné bremeno vzniká „ex lege“ a formálne sa realizuje zápisom (formou záznamovej listiny) do katastra nehnuteľností, nezapísanie do príslušných operátov katastra nehnuteľností (vyznačením […]

Opravy, údržba a starostlivosť, rekonštrukcie miestnych ciest (komunikácií)

I. VÝCHODISKÁ V súčasnom období sa na úrovni štátu pripravuje výzva na opravy, údržbu a rekonštrukcie miestnych ciest vo vlastníctve obcí a miest (s predpokladom v mesiaci marec – apríl 2024). Vzhľadom k tomu je potrebné sa v danej problematike zorientovať a nastaviť systémy tak, aby obce a mestá boli na danú výzvu pripravené tak, aby spĺňali požadované podmienky.   Preto si dovoľujeme […]

Prianie do roku 2024 a rekapitulácia roku 2023

Vážená pani starostka, pani primátorka, Vážený pán starosta, pán primátor,   rok 2023 bol veľmi náročný. Nielen finančne pre všetky subjekty vrátane samospráv na Slovensku bol rokom migračného tlaku, prekonávania utečeneckej krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine a tiež rokom energetickej krízy s tým spojenej. O to viac sa nám javí zvýšená potreba odborného právneho poradenstva, kedy je nevyhnutné […]